सार्वजनिक वितरण व्यवस्था - नियतन - यवतमाळ जिल्हा
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था - वितरण - यवतमाळ जिल्हा
धान्य उचल व वाटप
साखरेचे प्राप्त नियतन व उचल
केरोसिनचे नियतन
पामतेलाचे प्राप्त नियतन व उचल